We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Offer

Our aim is to provide our clients with professional legal services (based on knowledge and experience) in many areas of their lives.
To better understand and match your requirements and expectations, we offer a comprehensive legal service.

We offer specialised legal advice across a variety of areas including:

  • commercial law
  • civil law
  • administrative law
  • real estate law
  • tax law
  • litigation.

We also represent our clients before courts, administration agencies, businesses and individuals.

Depending on your needs, our dynamic team will take every measure to deliver you with effective and quick results to your problem or only to clear your doubts.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.