We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Prawo Karne

Kancelaria Prawna KPBO świadczy kompleksową pomoc w sprawach karnych oraz wykroczeniowych.

Zapewniamy skuteczną reprezentację interesów podejrzanego i oskarżonego na każdym etapie – od postępowania przygotowawczego do etapu jurysdykcyjnego, przed sądami wszystkich instancji.

Zapewniamy również pomoc prawną osobom skazanym w postępowaniu wykonawczym oraz przed sądami penitencjarnymi min. w kierowaniu wniosków w przedmiocie tzw. dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, przerwy w odbywaniu kary, rozłożenia należności na raty, wykonywania środka karnego.

Oferujemy naszym klientom szeroką wiedzę z zakresu prawa karnego popartą stosownym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.