We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Alimenty Koszalin

Alimenty stanowią obowiązkowe, regularne świadczenie jednego członka rodziny na rzecz drugiego, polegające na dostarczaniu środków niezbędnych do utrzymania rodziny oraz środków wychowawczych.

Alimentów może żądać małżonek rozwiedziony, nie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku. W przypadku orzeczenia rozwodu wyłącznie z winy jednego małżonka, gdzie rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd może zasądzić na jego rzecz alimenty od małżonka wyłącznie winnego.

Zakres alimentów zależy w szczególności od uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Postępowanie w sprawach o roszczenia alimentacyjne mają swoją określoną specyfikę. Nasi pracownicy posiadają bogate doświadczenie i kompetencje w zakresie udzielania pomocy prawnej w sprawach o alimenty. Oferowana przez naszą Kancelarię pomoc w szczególności dotyka spraw:

  • dochodzenia przed sądem alimentów dla dziecka,
  • dochodzenia przed sądem alimentów dla małżonka,
  • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,
  • zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,
  • wystąpienie do komornika o egzekucję zasądzonych alimentów,
  • umowy alimentacyjne.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.