We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

matka z corka

Rodzice według prawa są zobowiązani wychowywać swoje dzieci, muszą troszczyć się o ich rozwój fizyczny i duchowy oraz należycie przygotować je do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio dla jego uzdolnień.

Co oznacza dobro dziecka?

Jeśli rodzice postanawiają się rozejść, to niejednokrotnie występują do sądu z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów. Na tej podstawie przeprowadzone będzie sprawa sądowa, podczas której zostaną wysłuchani rodzice. Zdarza się, że rodzice, mając na uwadze dobro swoich dzieci, deklarują współdziałanie w ustaleniu kontaktów i podejmowaniu wszelkich decyzji odnoszących się do najważniejszych obszarów życia dzieci. Taka sytuacja jest możliwa wtedy, gdy małżonkowie bądź partnerzy rozstają się w zgodzie. Jest to najbardziej komfortowa sytuacja, gdyż sąd wówczas tylko w wyroku orzekającym zatwierdza zawarte porozumienie. Zdarza się także, że partnerzy rezygnują z sądowego zawierania postanowień co do przyszłości dzieci. Inaczej sprawa wygląda, jeśli brakuje porozumienia, wówczas sąd musi rozstrzygnąć sprawę, co do opieki nad dziećmi. Najważniejszą zasadą, którą się kieruje, jest dobro dziecka, które obejmuje odpowiednią opiekę, wychowanie i wykształcenie dziecka, jak również możliwość zapewnienia odpowiednich środków do życia.

W jaki sposób uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Uregulowanie władzy rodzicielskiej może polegać na pozostawieniu obojgu rodzicom pełnej władzy, ale może zaistnieć sytuacja, gdy powierzona zostanie ona jednemu rodzicowi z jednoczesnym ograniczeniem władzy drugiego. Ograniczenia takie mogą dotyczyć określonych obowiązków i uprawnień. Takie rozwiązanie następuje wtedy, gdy rodzice nie potrafią się porozumieć. W takiej sytuacji dobrze jest zasięgnąć porady radcy prawnego, możemy skorzystać z kompleksowej pomocy np. w Kancelarii Prawnej Bolko i Ostaszewski. Adwokaci reprezentują klientów w postępowaniu sądowym, stawiając na pierwszym miejscu dobro klienta. Profesjonalna pomoc adwokacka jest bardzo pomocna w rozstrzyganiu wszelkich sporów.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.