We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Jak ustalić wysokość alimentów?

alimenty

Alimenty to świadczenie polegające na zapewnieniu środków na utrzymanie, a w miarę potrzeby także na wychowanie osoby, która jest do nich uprawniona. Zwyczajowo alimenty są wypłacane jako określone kwoty takiej osobie lub jej opiekunowi. Taka definicja wynika z art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Okazuje się, że alimenty nie zawsze muszą, być wypłacane wyłącznie w pieniądzach.  W polskim prawie o takie świadczenie mogą się ubiegać nie tylko dzieci, ale także małżonkowie po orzeczeniu rozwodu lub separacji, a także rodzice.

Kiedy starać się o alimenty?

W prawie polskim istnieją dwie przesłanki, które decydują o możliwości otrzymania świadczenia alimentacyjnego. Po pierwsze ze strony uprawnionego – brak środków finansowych na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb. Po drugie ze strony zobowiązanego – możliwości zarobkowe i majątkowe umożliwiające wypłacenie świadczenia. Te przesłanki, w różnych warunkach, mogą być różnie rozumiane. Gdy mówimy o alimentach płaconych na dziecko, „zaspokojenie uzasadnionych potrzeb” jest rozumiane jako zapewnienie dziecku życia na podobnym poziomie, co jego rodzice. W przypadku małżonków taka zasada nie obowiązuje.

Wysokość alimentów

Często, kiedy w rodzinie następuje rozłam, rodzice zaczynają żyć osobno. Każdy z nich zastanawia się jak wyliczyć wysokość alimentów na dziecko. W pierwszej kolejności powinno się dokładnie wyliczyć miesięczne koszty utrzymania dziecka, gdyż ich wysokość  uwzględnia usprawiedliwione potrzeby dziecka. Należy zadać sobie dwa pytania, ile pieniędzy potrzebuje każdego miesiąca dziecko, aby mogło funkcjonować na odpowiednim poziomie oraz jakie są miesięczne zarobki rodzica, który będzie opłacał to świadczenie. Najbardziej wskazanym rozwiązaniem jest, aby rodzice się porozumieli w kwestii wysokości alimentów. Jeśli jednak nie jest to możliwe, zatrudniany jest mediator. Ostatecznie spór rozstrzygnie sąd, który na podstawie przesłanek zasądzi optymalną wysokość alimentów.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.