We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

adwokat

W związku z prowadzeniem sprawy radca prawny poznaje wiele informacji o swoim kliencie. Dotyczą one jego danych personalnych, a bardzo często nawet spraw osobistych. Czy radca prowadzący sprawę klienta lub udzielający mu pomocy ma obowiązek utrzymać takie informacje w poufności? A jeśli tak, to czy są jakieś wyjątki od tej reguły?

Czym jest i co obejmuje tajemnica adwokacka?

Tajemnica adwokacka obejmuje wszelkie kwestie, które mają związek z prowadzoną sprawą lub udzielaną pomocą klientowi. Za złamanie tej zasady grozi odpowiedzialność karna. W większości wypadków jest ona dożywotnim obowiązkiem radcy wobec klienta. Sprawa tajemnicy adwokackiej została uregulowana w kodeksach etycznych – Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. § 19 Uchwały NRA nr 2/XVIII/98 mówi, że informacje, o których radca prawny dowiedział się podczas wykonywania swoich obowiązków powinny być przez niego zachowane w tajemnicy oraz zabezpieczone przed ujawnieniem i wykorzystaniem. Dotyczy to również jego współpracowników i zatrudnionych w kancelarii osób. Jeśli radca prawny przechowuje na komputerze jakieś poufne dane związane ze sprawą klienta, musi on stosować środki zabezpieczające dane przed ich ujawnieniem. Ponadto spoczywający na nim obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radcy nie można także zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

Co ważne – tajemnica obejmuje nie tylko to, co klient przekazał ustnie radcy, ale też wszelkie dokumenty, akta, notatki oraz materiały. Dotyczy to również informacji związanych z prowadzaną sprawą, które radca prawny uzyskał od osób postronnych.

Czy są jakieś wyjątki w obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej?

Odpowiedź brzmi: tak. Jednym z powodów, z których radca może odstąpić od zachowania poufności, jest na przykład sprawa karna o morderstwo. W takiej sytuacji może on być przesłuchiwany. Dzieje się tak wtedy, gdy wiedza uzyskana od niego jest niezbędna dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz nie ma innego materiału dowodowego.

Innym powodem jest zapobieganie aktom finansowego terroryzmu i przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi pieniężnemu, a mówi o tym Dziennik Ustaw w Prawie o adwokaturze.

Bez istnienia tajemnicy adwokackiej klient nie mógłby obdarzyć zaufaniem osoby, która zajmuje się jego sprawą. Klient musi czuć się bezpieczny i nie może obawiać się o to, że ktoś wykorzysta przekazane przez niego poufne informacje. Tajemnica adwokacka stanowi więc gwarancję prawidłowości i sprawiedliwości przeprowadzanej sprawy.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.