We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Jakie niesie za sobą skutki rozwód z orzeczeniem winy?

rozwod

Rozwód kończy się nie tylko stwierdzeniem rozpadu małżeństwa, ale także orzeczeniem, czy i kto ponosi winę za zaistniały stan rzeczy. Możliwości są zasadniczo trzy. Sąd może orzec, że za rozwód nie ponosi winy nikt, że za rozwód ponosi winę jedno z małżonków albo że za rozwód ponosi winę i mąż, i żona. To, komu można przypisać winę, zależy od szeregu czynników, które obie strony sprawy rozwodowej starają się wykazać w trakcie procesu.

Powody orzeczenia o winie

Co może decydować o winie w trakcie procesu rozwodowego? Może to być zarówno zachowanie małżonka, które wiązało się z zerwaniem przysięgi małżeńskiej, jak i zachowanie, które nie świadczyło bezpośrednio o pragnieniu opuszczenia związku, jednak doprowadziło partnera bądź partnerkę do chęci zakończenia małżeństwa. Jeśli chodzi o pierwszy typ przyczyn rozwodu, to może do nich należeć na przykład zdrada bądź opuszczenie małżonka z innych powodów.

Ważne dla orzeczenia o winie jest to, czy powód opuszczenia małżonka da się uzasadnić. Na pewno powodem nie dającym się uzasadnić jest zdrada partnera. Może być nim jednak także długoterminowy wyjazd do pracy w celach służbowych. W przypadku zdrady winą za rozwód obarczana jest osoba, która dopuściła się zdrady. Natomiast w przypadku opuszczenia małżonka z przyczyny dającej się uzasadnić sprawa może być już bardziej skomplikowana. Dlatego też strony sprawy rozwodowej korzystają z pomocy prawnej, która ma na celu znaleźć w określonej sytuacji jak najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta. Do rozwodu nie muszą jednak doprowadzać tylko kroki podjęte w celu opuszczenia małżonka, ale także sytuacje wydarzające się wewnątrz związku małżeńskiego, takie jak alkoholizm czy przemoc domowa. W tym przypadku wina nie jest oczywiście przypisywana osobie, która chce opuścić małżonka ze względu na jego agresję bądź destrukcyjne uzależnienie, lecz osobie, która jest przyczyną problemów. 

Sądowa walka o to, kto ponosi winę za rozwód, potrafi być zaciekła, bo duża jest jej stawka. Krótko mówiąc, stawką tą są alimenty. Jeśli osoba niewinna wnosi o takie rozwiązanie, małżonek winny rozwodu zostaje obarczony obowiązkiem bezterminowego płacenia alimentów. Chyba że osoba, która była niewinna, zawrze nowy związek małżeński. W takiej sytuacji roszczenia związane z alimentami wygasają.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.