We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Lorem Ipsum text is used as an example of a filler in the printing industry

Lorem Ipsum text is used as an example of a filler in the printing industry . It was first used in the fifteenth century by an unknown printer to complete the test text book. Five centuries later, it began to be used for the electronics industry , while remaining virtually unchanged .


Generally known argument is that the reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its appearance. One of the strengths of using Lorem Ipsum is that it has many different " combinations " of sentences , words and paragraphs, as opposed to the usual " text , text, text ', making it look " very clearly "in Polish . Many webmasters and designers use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ' lorem ipsum ' will uncover many web sites still in their infancy . Various versions have evolved over the years , sometimes by accident , sometimes on purpose (injected humor and the like ) .

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.