We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

The law is derived from multiple sources

The law is derived from multiple sources. The primary and often mylonym division of sources of law is divided into : a source of law in the strict sense ( from Lat . Fontes juris oriundi ) and the source of knowledge of law ( from Lat . Fontes juris cognoscendi ) . The first term - a source of law is normative acts or other acts containing provisions of the law and the mode of formation of such acts. The second term - sources of knowledge of the law covers all materials for the knowledge of the law and all forms of media by nearly (documents , publications, even the Internet) .


Due to the admissibility of the different sources of law , can be distinguished in Western culture two legal systems : the Anglo-Saxon system of common law and continental law system . The main difference between them ( at least due to the sources of law ) is that the system allows for the creation of common law rights by the courts as a result of precedential decisions. Bearing in mind that in many continental legal systems judgments (especially the highest ) are important in the later interpretations of statutory law ( and may usher in a " line " case law) , one has to note that the judgments of the courts in the continental law systems , however, have a much smaller important than the judgments of the courts of common law systems . The latter fact makes the law , and the former only interpret them .
The fact that in common law systems, the courts are involved in the creation of law does not mean the absence of an effect of normal democratic government to create laws in countries applying this system . Because next -law (ie, just the common law ) exists also called. statute law or the laws made by the representative body (parliament ) .

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.