We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

About us

The Law Firm Kancelaria Prawna Aleksander Bolko i Adam Ostaszewski Spółka Partnerska

is a team of professional practitioners offering a comprehensive legal service to businesses, local authorities, public administration and individuals.

Our team members draw on their expertise in civil law, commercial law, administrative law, cooperative law and litigation.
Our main assets are: many years of professional experience and expertise, a thorough knowledge of the law, a meticulous attention to detail as well as an individual approach to each of our clients.

In order to keep formalities to a minimum and yet save time, we are focused on finding the most effective solutions. We work with passion and commitment in attaining goals. We are taking on new challenges every day and our success inspires us to greater efforts.

We offer a comprehensive range of legal and advice services, including representation in court as well as representation before administrative agencies, businesses and individuals.
If you decide to avail yourself of our services, you can be assured that you place your business in the hands of professionals.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.