PORADY PRAWNE

Nasi prawnicy udzielają porad prawnych on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego do naszej Kancelarii.

Porady prawne

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

pozew

W Polsce przed sądem rodzinnym odbywa się coraz więcej spraw rozwodowych. Orzeczenie rozwodu jest jedynym ze sposób sankcjonujących ustanie związku małżeńskiego. Aby jednak sąd mógł go uznać, niezbędne jest złożenie do sądu właściwego pozwu. Podpowiadamy, jak powinien być napisany, aby sprawa rozwodowa przebiegła szybko i sprawnie.

Definicja rozwodu

Zgodnie z obowiązującym w Polsce kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozwód to trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który następuje na podstawie orzeczenia wydanego przez sąd. Przyjmuje się, że rozpad pożycia małżeńskiego to zerwanie wszystkich więzi łączących małżonków, do których zaliczamy więź duchową (istnienie sfery uczuć między małżonkami), więź fizyczną (objawiająca się poprzez pożycie małżeńskie) oraz więź ekonomiczną (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Aby sąd mógł orzec rozwód niezbędne jest przedłożenie pozwu rozwodowego z uzasadnieniem. Pozew może przygotować kancelaria prawna na podstawie informacji dostarczonych przez jedną ze stron postępowania. Warto dodać, że istnieje kilka rodzajów pozwów jak pozew bez orzekania o winie oraz pozew o rozwód z orzekaniem o winie.

Zasady sporządzania pozwu rozwodowego

Pozew o rozwód musi spełniać ściśle określone warunki formalne. Musi mieć formę pisemną i zawierać takie elementy jak:

  • data złożenia pozwu,
  • adres właściwego sądu okręgowego,
  • dane powoda lub powódki oraz pozwanego lub pozwanej, w tym imiona oraz nazwiska, adres zamieszkania każdej ze stron i numer PESEL,
  • tytuł pozwu,
  • wskazanie winnego rozpadu małżeństwa lub wskazanie, że wnosimy o nie orzekanie o winie.

Pozew o rozwód powinien zawierać również wskazanie, kto ma pokryć koszty procesy oraz uzasadnienie złożonego wniosku wraz z dowodami popierającymi przedstawione tezy. Podczas sprawy rozwodowej niezbędne jest powołanie świadków, których nazwiska powinny zostać przedstawione we wniosku.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.