Porady radców prawnych

Nasi prawnicy udzielają również porady prawne on-line - w szybki i wygodny sposób możecie Państwo rozwiązać Wasze problemy prawne. W celu skorzystania z oferty naszych radców prawnych prosimy o wysłanie dedykowanego formularza kontaktowego Kancelarii Prawnej.

Porady prawne

Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawna KPBO oferuje wyspecjalizowane usługi dla osób fizycznych, z zakresu upadłości konsumenckiej. Nasi prawnicy zajmują się min. udzielaniem porad i wyjaśnień, analizą zaistnienia przesłanek dla ogłoszenia upadłości, przygotowaniem stosownej dokumentacji, profesjonalnym sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacją w postępowaniu upadłościowym obejmującą również reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz sądem.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), które stały się niewypłacalne i gdzie pojęcie niewypłacalności oznacza sytuację w której dana osoba (dłużnik) nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych tj. nie posiada środków na jednoczesne spłacania swoich comiesięcznych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz zaspakajanie potrzeb życiowych (zakup żywności, leków, opłaty za lokal mieszkalny).

Jedną z najistotniejszych funkcji upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej:

  • oddłużenie,
  • spłata tylko części długów w ratach,
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę,
  • zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych,
  • zatrzymanie naliczania odsetek,
  • wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konsumenta,
  • umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych,
  • możliwość negocjacji i zawarcia ugody,
  • wzmocnienie pozycji dłużnika wobec wierzycieli.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.