We offer a convenient and fast possibility to obtain solutions to legal problems involving the granting answers to the legal issue in the form on-line.

Read more

Upadłość konsumencka

Kancelaria Prawna KPBO oferuje wyspecjalizowane doradztwo osobom fizycznym w toku postępowania sądowego w ramach upadłości konsumenckiej.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą ogłosić tak zwaną upadłość konsumencką. Aby ogłosić upadłość, osoba fizyczna musi być dłużnikiem niepłacącym zobowiązań w terminie płatności, o ile ich niewypłacalność nastąpiła w skutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności - oznacza to, że gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym lub gdy np. do rozwiązania stosunku pracy doszło z winy pracownika upadłość konsumencka nie będzie miała miejsca. Nasi prawnicy doradzają w zakresie prawa upadłościowego i upadłości konsumenckiej - prowadzimy postępowania upadłościowe przed sądami oraz doradzamy, jak zoptymalizować temat zadłużenia zaciągniętego przez osoby fizyczne. Dodatkowo na życzenie klienta możemy prowadzić negocjacje z wierzycielami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej składa się w sądzie rejonowym, w wydziale spraw upadłościowych. Koszt złożenia wniosku o bankructwo osobiste wynosi 30 zł (niezależnie od wielkości zadłużenia). Co ważne - taki wniosek może złożyć tylko dłużnik - wierzycielom nie przysługuje taka możliwość.

Czym jest upadłość konsumencka?

Ważną zmianą wprowadzoną w nowelizacji ustawy jest fakt, że postępowanie upadłościowe dla osób fizycznych ma charakter oddłużeniowy - po zakończeniu postępowania i upływie terminu spłaty osoba będzie wolna od wszystkich zobowiązań. Osoba z ogłoszoną upadłością wpisywana jest do rejestru dłużników niewypłacalnych do czasu umorzenia zobowiązań prawomocnym orzeczeniem sądu. Oddłużenie nie oznacza jednak, że niespłacone w wyniku upadłości konsumenckiej wierzytelności zostają umorzone - majątek dłużnika jest licytowany, a uzyskane z tego tytułu sumy pieniężne przeznaczane są na proporcjonalną spłatę wierzytelności - dopiero wierzytelności niespłacone w tym procesie zostają zaplanowane do spłaty przez sąd w okresie nie dłuższym niż pięć lat (a w wyjątkowych sytuacjach - siedem lat). Dopiero tak spłacone zobowiązania zostają umorzone z mocy prawa. Upadłość konsumencka oznacza dla osoby fizycznej brak możliwości dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności (np. zakupy na raty). Sąd może jednak zezwolić na możliwość umorzenia niektórych długów oraz na likwidację masy upadłościowej pod nadzorem syndyka.

Korzyści płynące z upadłości konsumenckiej:

  • oddłużenie,
  • spłata tylko części długów w ratach,
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
  • zawieszenie postępowania sądowego o zapłatę,
  • zawieszenie działań windykacyjnych i przedsądowych,
  • zatrzymanie naliczania odsetek,
  • wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych konsumenta,
  • umorzenie kosztów postępowania egzekucyjnego na zasadach ogólnych,
  • możliwość negocjacji i zawarcia ugody,
  • wzmocnienie pozycji dłużnika wobec wierzycieli.

Wywłaszczenia nieruchomości

Konstytucja Polski jasno wskazuje, że pozbawienie prawa własności, czyli wywłaszczenie, jest dopuszczalne tylko i wyłącznie wtedy, gdy dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Reguluje to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Inaczej mówiąc, wywłaszczenie nieruchomości to pozbawienie (lub też ograniczenie) prawa własności, prawa użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych na nieruchomości (takich jak służebność bądź spółdzielcze prawo do lokalu). Wywłaszczeniem może być objęta tylko część nieruchomości, jednakże jeżeli pozostała część pozostanie niezdatna do użytku lub straci na wartości, nieruchomość musi zostać wywłaszczona w całości.

Więcej informacji o odzyskiwaniu nieruchomości dostępne jest na dedykowanej stronie nieruchomosci.kpbo.pl.